Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Budynek Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Budynek Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Budynek Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Budynek Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Dyplomy

Puchary

Puchary

Puchary

Puchary

Puchary

Budynek Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA WYKORZYSTANIE
DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych z siedzibą w Legnicy przy ul. Fryderyka Skarbka4 . Może się z Pan/Pani z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 76 8523705 ; 76 8565125 lub adres email: sekretariat@zsem.legnica.eu
 2. może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem Danych Osobowych Panem Mariuszem Kwaśnikiem pod numerem telefonu 77 546 64 15 bądź adresem e-mail: iod@valven.pl
 3. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:
  1. Przyjęcia ucznia do szkoły;
  2. Realizacji zadań oświatowych;
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole;
  4. Realizacji działań promocyjnych szkoły;
  5. Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
 4. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).
 5. Dane osobowe mogą zostac udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
 6. Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświaowego.
 7. Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
 9. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  3. przenoszenia swoich danych osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.
 11. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
 

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNO–MECHANICZNYCH W LEGNICY,
UL. F. SKARBKA 4

§1

 1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół
  Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy, ul. F. Skarbka 4, 59 – 200 Legnica,
  NIP 691-10-71-226, REGON 000186252, telefon 76 85-237-05,
  e-mail: zsemleg1@wp.pl.
 2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany inspektor
  ochrony danych osobowych, którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik.
  Kontakt z inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  adres e-mail: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych wskazany powyżej.
 3. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego
  w budynku szkoły oraz na terenie posesji, (to znaczy: wejście główne,
  brama wjazdowa na parking oraz wejście boczne z parkingu), stanowiącej miejsce wykonywania działalności Administratora zlokalizowanej przy ul. F. Skarbka 4,
  59 – 220 Legnica, w tym miejsca instalacji systemu kamer na terenie szkoły,
  reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia,
  a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 4. Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego stanowią zbiór danych osobowych,
  którego Administratorem jest Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy, ul. F. Skarbka 4.

Przetwarzanie w/w zbioru odbywa się w oparciu o przepisy RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) oraz przepisy krajowe dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 1. Przez infrastrukturę budynku objętą monitoringiem wizyjnym należy rozumieć:
 2. wejścia do budynku oraz bramę wjazdową na parking szkoły
 3. korytarze szkolne i klatki schodowe
 4. Monitoring nie obejmuje żadnych innych pomieszczeń oprócz wymienionych
  w pkt. 5, lit. a i b.

§2

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Obszar objęty zasięgiem kamer monitoringu został oznakowany w widoczny sposób przez umieszczenie stosownych tabliczek na zewnątrz i wewnątrz budynku szkoły.
 3. Uczniowie oraz pracownicy szkoły zostali poinformowani o funkcjonowaniu
  w obiekcie systemu monitoringu wizyjnego. Nowo zatrudnieni pracownicy,
  przed dopuszczeniem do pracy są informowani o stosowaniu monitoringu pisemnie.
 4. Rejestracji podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu. Nie jest rejestrowany dźwięk. Obraz z kamer nie jest zapisywany na nośnikach elektronicznych typu CD/DVD, służy tylko do bieżącego przeglądania.

§3

 1. Celem wprowadzenia monitoringu jest (mając na uwadze art. 6 ust. 1 lit e
  RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, str. 108
  a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe w Art. 68 ust. 1
  pkt 6 – doprecyzowanie zasad realizacji zadania dyrektora szkoły (placówki) – zapewnienie bezpiecznych warunków zajęć i pracy, art. 7 ust. 2 pkt 6 Karty Nauczyciela, art. 15, art. 22 (2) Kodeksu Pracy):
 2. zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników,
 3. ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników,
 4. ograniczenie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 5. ustalenie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże, itp.)
 6. wyeliminowanie aktów wandalizmu,
 7. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych.

§4

 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
 2. informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych
  do kontaktu,
 3. dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
 4. sprostowania danych osobowych (w ograniczonym zakresie),
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. żądania usunięcia danych Pani/Pana dotyczących,
 8. anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 9. Wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 §5

 1. System monitoringu wizyjnego składa się z :
 2. 18 kamer rozmieszczonych wewnątrz, a także z 3 kamer na zewnątrz budynku służących do rejestracji obrazu w kolorze,
 3. rejestratora rejestrującego obraz na dysku wewnętrznym i pozwalający na odczyt przez okres 48 godzin,
 4. monitora umożliwiającego podgląd obrazu z kamer.

§6

 1. Za obsługę i prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu odpowiada Dyrektor Szkoły, który ma dostęp do:
 2. bezpośredniego przeglądu kamer,
 3. urządzenia rejestrującego – rejestratora
 4. Rejestrator, na którym jest nagrywany obraz z kamer umieszczony jest
  w pomieszczeniu zamykanym na klucz. Dostęp do obrazu monitoringu mają
  tylko osoby upoważnione (imienne upoważnienia) przez Administratora danych osobowych. Dodatkowo rejestrator umieszczono w szafce, a dodatkowym zabezpieczeniem jest hasło dostępu.

§7

 1. Obraz z kamer można odtworzyć z rejestratora przez okres dwóch dni (48 godzin), tzn., że nagrania w czasie rzeczywistym usuwają nagranie wcześniejsze. Po upływie w/w okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu automatycznie ulegają zniszczeniu.
 2. Zapis z monitoringu może być udostępniony wyłącznie za zgodą Administratora:
 3. Pracownikom Administratora w ramach czynności prowadzonych w trakcie mającego miejsce postępowania wewnętrznego, którego zadaniem jest wyjaśnienie okoliczności, np. zdarzeń związanych z zachowaniem nagannym, wybrykami chuligańskimi, wyjaśnieniem sytuacji konfliktowych lub związanych z ustaleniem sprawców czynów nagannych w siedzibie Szkoły.
 4. na pisemny wniosek uprawnionym służbom lub organom (Policji, Prokuraturze, Sądom) w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.
 5. Nagrania są udostępniane w formie oglądu obrazu z kamer monitoringu wstecz
  do 48 godzin, natomiast nagranie na nośniku elektronicznym w postaci płyty CD/DVD jest niemożliw

Pliki do pobrania

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-07 10:59przez:
Opublikowano:2021-04-07 13:16przez: Grzegorz Enzinger
Zmodyfikowano:2021-06-08 10:27przez: Grzegorz Enzinger
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy
Odwiedziny:3470

Rejestr zmian

 • [2021-06-08 10:27:16]Grzegorz EnzingerAktualizacja danych IOD oraz adresu email szkoły

Banery/Logo